مهاجرت به جمهوری چک و انواع روش های مهاجرت به جمهوری چک