تمدید مجوز اقامت یونان

  • فرم درخواست در دو نسخه که توسط دفتر ما تهیه می شود.
  • سه عکس گذرنامه رنگی اخیر.
  • کپی واقعی گذرنامه معتبر یا سند مسافرتی معادل آن که توسط یونان به همراه ویزا معتبر شناخته شده است.
  • هزینه تمبر که توسط سازمان امور مالیاتی یونان صادر می شود.
  • گواهی که متقاضی برای پوشش کامل مراقبت های پزشکی و هزینه های خود، به بیمه گر پزشکی تقاضا کرده است.
  • شواهدی وجود دارد که تبعه کشور ثالث دارای بودجه کافی، در سطح درآمد سالانه مداوم است.